Filosofian lehtorin sijaisuus ja muita hakukohteita, Jyväskylän yliopisto

Jyväskylässä on haettavana filosofian lehtorin sijaisuus 1.9.2012-31.8.2016,

(erityisen pätevillä hakijoilla pesti voinee olla määräaikaisen sijaan jatkuva)

 

Opetustarvetta YFI-laitoksella on myös muilla aloilla (halukkuus tai pätevyys niihin kannattanee mainita hakemuksessa), ainakin seuraavilla:

sukupuolentutkimuksen pysyvä pesti 1.9.2012 alkaen,

yhteiskuntapolitiikka sijaisuus 1.9.2012-31.8.2016,

sosiologia sijaisuus 1.9.2012-31.8.2016

sosiaalitieteiden perusopinnot 1.9.2012-

sosiaalityö 1.9.2012-

kulttuuripolitiikka osa-aikainen 1.9.2012-31.8.2013

 

Varsinainen hakuilmoitus:

https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2012/01/tiedote-2012-01-18-14-2...

 

Haku päättyy 15.2.

 

Lisätietoja antaa Mikko Yrjönsuuri,

mikko.yrjonsuuri (at) jyu.fi

puh. 0400 247 476

 

Hakuilmoitus:

 

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA

on haettavana

 

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos

 

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos on yhteiskunnallisten muutosprosessien tutkimukseen suuntautunut monitieteinen kansainvälisesti laajalle verkostoitunut yksikkö. Laitos toimii yliopistollisen opetuksen kaikilla tasoilla ja on erityisen vahva tohtorikoulutuksessa. Laitoksen oppiaineita ovat sosiologia, yhteiskuntapolitiikka, sukupuolentutkimus, sosiaalityö, valtio-oppi ja filosofia. Näiden lisäksi eri pääaineiden tutkintoja suoritettaan kansainvälisen kehitystyön, kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden ja kulttuuripolitiikan maisteriohjelmissa.

 

1. Yliopistotutkijan/yliopistonlehtorin työsuhteisia tehtäviä 2-3 kpl neljän vuoden määräajaksi tai toistaiseksi 1.9.2012 alkaen tai sopimuksen mukaan.

2. Yliopistonlehtorin työsuhteisia tehtäviä 1-3 kpl ajalle 1.9.2012 - 31.8.2016.

 

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella tutkimuksen painoaloja ovat (1) moraalinen ja poliittinen toimijuus, (2) muuttuva hyvinvointi ja (3) kestävät sosiaaliset muutosprosessit. Hakijan tutkimusalan odotetaan sijoittuvan jollekin laitoksen painoaloista.

 

Yliopistotutkijat ja yliopistonlehtorit sijoittuvat laitoksen päätutkimusaloille. Opetukseen tarvitaan vahvistusta kaikissa oppiaineissa. Laitoksen tutkimus ja opetus ovat kiinteässä yhteydessä toisiinsa.

 

Yliopistotutkijan ja yliopistonlehtorin tehtävissä painottuvat oman alan tutkimus- ja opetustehtävät sekä niihin liittyvät muut tehtävät. Tehtäviin valittavien toivotaan vahvistavan laitoksen toimintaa sen tutkimuksen ja koulutuksen pääaloilla.

 

Jyväskylän yliopiston johtosäännön 67 §:n mukaan opetus- ja tutkimushenkilöstöön kuuluvan tulee tehtäväkuvansa rajoissa ja työsuunnitelman mukaisesti harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimusta, seurata tieteen kehitystä alallaan, tarkastaa opinnäytetöitä, opettaa, edistää opetusta, ohjata opiskelijoiden opintoja, toimittaa hänelle kuuluvat kuulustelut, osallistua opiskelijavalintojen hoitamiseen sekä hoitaa yliopiston hallintoelinten jäsenyydestä aiheutuvat ja muut hänelle kuuluvat tai annetut tehtävät. Tämän lisäksi hänen tulee antaa tarpeelliset selvitykset opetuksestaan, ohjauksestaan, julkaisutoiminnastaan, tieteellisestä toiminnastaan ja toimittamistaan kuulusteluista.

 

Yliopistotutkijat/yliopistonlehtorit (kohta 1) otetaan tehtävään aluksi neljän vuoden määräajaksi tai poikkeuksellisesti toistaiseksi. Tarkoituksena on, että määräaikaisuuden aikana yliopistotutkijan/yliopistonlehtorin tehtävissä toimivat pätevöityvät pysyviin vastuullisiin tutkimus- ja opetustehtäviin. Määräaikaiseen tehtävään otetun yliopistotutkijan/yliopistonlehtorin työsopimus voidaan myöhemmin muuttaa toistaiseksi voimassaolevaksi, mikäli hänen toimintansa todetaan myöhemmin tehtävässä erillisessä tenure track –arviointimenettelyn mukaisessa arvioinnissa erityisen ansiokkaaksi. Erityisen ansioitunut henkilö voidaan ottaa myös toistaiseksi voimassa olevaan yliopistotutkijan/yliopistonlehtorin tehtävään tai professorin määräaikaiseen tehtävään.

 

Jyväskylän yliopiston johtosäännön 58 §:n mukaan yliopistotutkijalta ja yliopistonlehtorilta edellytetään soveltuva tohtorin tutkinto, näyttöjä tieteellisestä tutkimustyöstä, kyky antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. Ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteellinen työ, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, tuotetut oppimateriaalit, muut opetustoimessa saavutetut ansiot sekä tarvittaessa opetusnäyttein osoitettu opetuskyky ja muut tehtävään soveltuvat ansiot.

Ansioita arvioitaessa otetaan huomioon myös menestyminen täydentävän tutkimusrahoituksen hankinnassa.

 

Yliopistoista annetun asetuksen (770/2009) 1 §:n mukaisesti yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Osa laitoksen opetuksesta järjestetään englannin kielellä. Eduksi katsotaan hyvä englannin kielen taito ja kyky antaa opetusta englannin kielellä.

 

Yliopiston johtosäännön 65 §:n mukaan 1.8.2012 tai sen jälkeen otettavalta yliopistotutkijalta/yliopistonlehtorilta edellytetään yliopistopedagogisten tai niihin rinnastettavien opintojen suorittaminen kahden vuoden kuluessa työsuhteen aloittamisesta ellei tehtävään valitulla henkilöllä ole näitä opintoja työsuhteen alkaessa. Tämä edellytys koskee toistaiseksi tai vähintään viiden vuoden määräajaksi työsuhteeseen valittuja henkilöitä.

Yliopistonlehtorin ja yliopistotutkijan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5 – 7 (2714,54 €/kk – 3662,25 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

 

Tiedustelut: Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen johtaja Mikko Yrjönsuuri, puh. 0400 247 476 ja hallintopäällikkö Raili Törmäkangas, puh. 050 305 4021.

 

Hakuilmoitus ovat nähtävänä yliopiston verkkosivulla www.jyu.fi ja tiedekunnan verkkosivulla https://www.jyu.fi/ytk/tiedekunta/ajankohtaista/haettavana/ sekä tilattavissa maksutta yliopiston kirjaamosta, puh. 040 805 3473.

 

Hakemukseen tulee liittää

1. Curriculum Vitae (CV), josta selviää lyhyt kirjallinen selostus hakijan opetusansioista ja pedagogisesta koulutuksesta sekä tieteellisistä ansioista ja tutkimustoiminnasta.

2. Numeroitu luettelo hakijan tieteellisistä ja muista julkaisuista.

3. Enintään 3 sivun pituinen tutkimussuunnitelma.

4. Kahden suosittelijan nimet ja yhteystiedot.

 

Hakemuksesta tulee ilmetä, mitä työsuhdetta hakee ensisijaisesti. Hakijalla on myös mahdollisuus ilmoittaa, mistä muista hakuilmoituksessa mainituista työsuhteista on kiinnostunut.

Tehtäviä täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

 

Hakemus, josta ilmenee hakijan yhteystiedot, osoitetaan Jyväskylän yliopistolle ja toimitetaan yliopiston kirjaamoon Seminaarinkatu 15 tai postitse PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. Hakemuksen voi jättää liitteineen myös sähköisesti osoitteessa https://www.jyu.fi/ytk/en olevaa hakulomaketta käyttäen. Hakuaika päättyy 15.2.2012 klo 16.15. Hakemuksia ei palauteta.

 

Jyväskylässä 18. päivänä tammikuuta 2012

Työsuhde- ja lakiasiainjohtaja Jouni Valjakka