Filosofian yliopistonlehtorin määräaikainen tehtävä ajalle 1.10.2010–31.7.2011, Tampereen yliopisto

Filosofian yliopistonlehtorin, erityisenä tutkimus- ja opetusaloina etiikka ja yhteiskuntafilosofia, määräaikainen tehtävä

Humanistiseen tiedekuntaan kuuluvassa historiatieteen ja filosofian laitoksessa on haettavana filosofian yliopistonlehtorin, erityisinä tutkimus- ja opetusaloina etiikka ja yhteiskuntafilosofia, määräaikainen tehtävä ajalle 1.10.2010–31.7.2011.

Tampereen yliopiston Historiatieteen ja filosofian laitos on laadukkaasta tutkimuksestaan ja opetuksestaan tunnettu yksikkö. Filosofian opetus kattaa kaikki oppiaineen pääalueet. Nykyiset tutkimusprojektit painottuvat perinteisiin teoreettisen filosofian osa-alueisiin ja laajasti filosofian historiaan ja nykyajan filosofiaan. Katso laitoksen kotisivu: http://www.uta.fi/laitokset/historia/

Filosofian yliopistonlehtorin erityisinä tutkimus- ja opetusaloina ovat etiikka ja yhteiskuntafilosofia. Tampereen yliopiston henkilöstöjohtosäännön mukaisesti jokaiselta Tampereen yliopiston tehtävään valittavalta edellytetään sellaista koulutusta, kokemusta ja muiden kuin kotimaisten kielten taitoa, jota kyseisen tehtävän menestyksellinen hoitaminen vaatii, sekä tehtävän edellyttämiä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Yliopistonlehtorin erityisten kelpoisuusehtojen (3 luku, 7 §:n 2) mom) mukaisesti tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa, näyttöjä itsenäisestä tieteellisestä tutkimustyöstä ja kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä.

Opetuskokemus ja hyvä opetustaito ovat välttämätön ehto tehtävän menestykselliselle hoitamiselle. Pedagogiset opinnot ja muu pedagoginen osaaminen sekä näytöt tutkimuksen ohjaamisesta ja johtamisesta ovat merkittäviä lisäansioita. Yliopistonlehtorilla on muiden opettajien tapaan oikeus ja velvollisuus osallistua laitoksen ja yliopiston hallintoon ja suunnittelutehtäviin. Yliopistonlehtorin tehtävänä on harjoittaa tutkimusta, antaa tieteellistä opetusta, osallistua jatkokoulutuksen järjestämiseen sekä osallistua laitoksen opetuksen ja muun toiminnan kehittämiseen.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaisesti tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen työssä suoriutumisen perusteella. Tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tason 6-7 mukaan. Tehtäväkohtaisen palkanosan maksamisen lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo, selvitykset julkaisu- ja opetustoiminnasta sekä muusta toiminnasta, jolla hakija katsoo olevan merkitystä tehtävän menestyksellisessä hoitamisessa. Historiatieteen ja filosofian laitoksen johtajalle osoitetut hakemukset tulee toimittaa 12.5.2010 klo 15.45 mennessä osoitteeseen: Tampereen yliopisto, Kirjaamo, 33014 Tampereen yliopisto (käyntiosoite Kalevantie 4, Tampere). Hakemusasiakirjoja ei palauteta. Lisätietoja antaa laitoksen varajohtaja, professori Leila Haaparanta, leila.haaparanta(at)uta.fi.